REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I
Všeobecné ustanovení

Tento reklamační řád upravuje postup společnosti PAVES hair professional s.r.o. se sídlem Nádražní 378, 667 01, Židlochovice, Česká republika, IČO: 29318203, DIČ: CZ29318203 zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 77401, oddíl C , (dále jen  „Prodávající") a kupujícího (dále jen „Kupující") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího  za vady zboží zakoupeného nawww.combs-brushes.com a práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího s tím související.

 Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při uplatňovaní práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.combs-brushes.com  a jako úprava práv a  povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při uplatňovaní práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na www.combs-brushes.com,  jakož i  úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a níže uvedené Reklamační podmínky se na něj nevztahují.

Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem  Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.

Reklamační řád je veřejně dostupný na combs-brushes.com a v sídle Prodávajícího.


Článek II
Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinný zkontrolovat, či obal, ve kterém je zboží zabalené není poškozený. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem – kurýrem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i s poškozeným obalem, Prodávající neuzná případně pozdější reklamaci z tohoto důvodu.

 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.  Kupující zjistí nekompletnost zboží a nebo jakékoli poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje venkovním poškození obalu, je povinný uplatnit reklamaci okamžitě, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zásilky u Prodávajícího. Pokud tak Kupující neučiní, dodávka se považuje za kompletní a bez závad, reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.

Kupující  je povinen  Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na www.combs-brushes.combez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III
Odstoupení od Smlouvy/ Reklamační řád

Kupující je povinen vyplnit Odstoupení od smlouvy/Reklamační formulář (dále jen „Formulář“ ve všech případech:


1.1 Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání, Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží. 1.2  Kupující požaduje výměnu zboží z důvodu nevyhovujících parametrů zboží

V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal mu nevyhovuje, má právo vrátit zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné velikosti, barvy, maximálně do 14 dní od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, že je zboží na skladě  Prodávajícího. V opačném případě se má za to, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy a bude se postupovat podle bodu 1.1 tohoto Reklamačního řádu.1.3. Kupující uplatňuje nárok z vad zboží2.  Kupující je povinen uvést ve formuláři následující údaje:

2.1 Identifikaci  Kupujícího, t.j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, kontakt (telefon a emailová adresa); 
2.2 Adresa místa, kam bylo zboží dodané; 
2.3 Adresa, na kterou má byt dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží ; 
2.4 Číslo elektronické objednávky; 
2.5 Datum vystavení elektronické objednávky; 
2.6 Datum převzetí zboží Kupujícím; 
2.7 Popis zboží, které Kupující žádá vyměnit a popis vyměněného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množstvím, ceny a způsobu balení zboží. 
2.8 Název a číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden; 
2.9 Datum a podpis Kupujícího.

Pokud není Formulář kompletně vyplněný a nebo není k Formuláři přiložen doklad o převzetí zboží (dále jen „Požadované doklady“), Prodávající vyzve telefonicky případně elektronicky Kupujícího ohledně doplnění chybějících údajů a nebo předložení chybějících Požadovaných dokladů.

Pokud spolu s vyplněným Formulářem a s Požadovanými doklady není přiloženo zboží, které je předmětem výměny/reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti s tím, že Kupující nemá v úmyslu zboží /vyměnit/reklamovat. Nezašle-li Kupující v případě odstoupení od smlouvy zboží do 14 dní ode dne, kdy jej převzal, pak je oznámení o

Zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním obale. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí zboží Prodávajícím.

Kupující je povinen kompletně vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace  zaslat doporučeně na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřebrat zboží zaslané Kupujícím na dobírku.

Celková cena za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP bude převedena na účet Kupujícího uvedený ve Formuláři a to do 14 dní od převzetí kompletně vyplněného Formuláře spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1.1, 1.2. a 1.3 tohoto Reklamačního řádu.